Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế

 1. Lĩnh vực:
  • Lâm nghiệp
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Bước 1: Chủ dự án có văn bản đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế đến về tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Địa chỉ: số 159B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Bộ phận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho Chủ dự án ngay khi tiếp nhận hồ sơ; + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm thông báo cho Chủ dự án ngay khi nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; bằng văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp bằng phương thức khác.
  • Bước 2: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của Chủ dự án, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hoàn thành thẩm định. Trường hợp cần xác minh thực địa về hiện trạng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, địa điểm dự kiến trồng rừng thay thế, thời gian hoàn thành thẩm định phương án trồng rừng thay thế được kéo dài thêm, nhưng không quá 15 ngày làm việc. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có diện tích đất trồng rừng thay thế; có thể mời đại diện tổ chức khoa học có liên quan. Số thành viên Hội đồng ít nhất là 05 người, trong đó 01 lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ tịch Hội đồng. Trường hợp dự án có tổng diện tích trồng rừng thay thế dưới 10 hec -ta thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành phần Hội đồng thẩm định với số lượng thành viên ít hơn.
  • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND cấp tỉnh) xem xét, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế. Trường hợp không đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo rõ lý do bằng văn bản đến Chủ dự án nếu rõ lý do.
  • Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, gửi kết quả đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ dự án. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo rõ lý do bằng văn bản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ dự án.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  24 (hai mươi bốn ngày) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp cần xác minh thực địa) Khác
  Nộp trực tuyến
  24 (hai mươi bốn ngày) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp cần xác minh thực địa) Khác
  Nộp qua bưu chính công ích
  24 (hai mươi bốn ngày) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp cần xác minh thực địa) Khác
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Bản chính Phương án trồng rừng thay thế quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Bản chính dự toán, thiết kế trồng rừng thay thế theo quy định tại khoản 5 Điều 2 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  - Bản sao tài liệu khác có liên quan (nếu có).
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  - Bản chính văn bản đề nghị phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Hợp tác xã
 6. Cơ quan thực hiện:
  • UBND tỉnh Quảng Nam
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Quảng Nam
  • Chi cục Kiểm lâm -Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • UBND tỉnh Quảng Nam
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam (số 159B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế kèm theo dự toán, thiết kế trồng rừng thay thế.
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  Thông tư 13/2019/TT-NHNN
  Thông tư 13/2019/TT-NHNN
  2019-08-21
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin