Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
2

Công bố mở cảng cá loại 2

Xem chi tiết >>
Thủy sản
3

Công nhận làng nghề

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
4

Công nhận làng nghề truyền thống

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
5

Công nhận nghề truyền thống

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
6

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
7

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
8

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

Xem chi tiết >>
Thú y
9

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Xem chi tiết >>
Thú y
10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh)

Xem chi tiết >>
Thú y
11

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

Xem chi tiết >>
Thú y
12

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Xem chi tiết >>
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
13

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Xem chi tiết >>
Thú y
17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Xem chi tiết >>
Chăn nuôi
18

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng.

Xem chi tiết >>
Chăn nuôi
19

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật
20

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bảo vệ thực vật