THÔNG BÁO Về việc mời tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO Về việc mời tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn lập HSMT và Phân tích đánh giá HSDT cho gói thầu: Mua bộ đèn năng lượng mặt trời thực hiện mô hình Thắp sáng đường quê khu dân cư tập trung thực hiện nội dung xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp.

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn lập HSMT và Phân tích đánh giá HSDT cho gói thầu: Mua bộ đèn năng lượng mặt trời thực hiện mô hình Thắp sáng đường quê khu dân cư tập trung thực hiện nội dung xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp.

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu: Mua sắm Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu: Mua sắm Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu của gói thầu: Mua sắm Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu của gói thầu: Mua sắm Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Thông báo Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu của gói thầu: Mua sắm Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Thông báo Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu của gói thầu: Mua sắm Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Thông báo Việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu Chỉnh lý tài liệu tồn đọng Phông lưu trữ Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thủy Lợi Quảng Nam năm 2023

Thông báo Việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu Chỉnh lý tài liệu tồn đọng Phông lưu trữ Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thủy Lợi Quảng Nam năm 2023, gồm: Văn phòng phẩm phục vụ việc Chỉnh lý tài liệu tồn đọng và nhân công chỉnh lý (16 bước)

Thông báo mời thầu và Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu Chỉnh lý tài liệu tồn đọng Phông lưu trữ Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thủy Lợi Quảng Nam năm 2023

Thông báo Việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu Chỉnh lý tài liệu tồn đọng Phông lưu trữ Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thủy Lợi Quảng Nam năm 2023, gồm: Văn phòng phẩm phục vụ việc Chỉnh lý tài liệu tồn đọng và nhân công chỉnh lý (16 bước)

Thông báo mời thầu gói thầu Chỉnh lý tài liệu tôn đọng Phông lưu trữ Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thủy Lợi Quảng Nam năm 2023

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu của gói thầu Chỉnh lý tài liệu tôn đọng Phông lưu trữ Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thủy Lợi Quảng Nam năm 2023, gồm: Văn phòng phẩm phục vụ việc Chỉnh lý tài liệu tồn đọng và nhân công chỉnh lý (16 bước)

Quyết định số 3241/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 7/2022

Quyết định số 3241/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 7/2022