Quảng Nam: Giải pháp phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện và ổn định đời sống, sản xuất cho người dân tái định cư Thủy điện

Sáng ngày 9/8/2019,tại hội trường UBND tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị “Bàn giải pháp phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện và ổn định đời sống, sản xuất cho người dân tái định cư Thủy điện trên địa bàn tỉnh”; Chủ trì hội nghị, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ông Lê Trí Thanh; tham dự Hội nghị có đại diện: UBMTTQVN tỉnh, các Sở Ban ngành, địa phương, các Hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan…; về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: có Giám đốc Sở ông Lê Ngọc Trung cùng các đồng chí lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị cũng tham gia tại hội nghị.

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình trọng tâm để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 5 năm triển khai thực hiện, ngày 10/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Chính phủ ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất Nông nghiệp hữu cơ không sử dụng chất hóa học, không sử dụng công nghệ biến đổi gen, phóng xạ và công nghệ khác có hại. Sản phẩm hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và được mang lô gô sản phẩm hữu cơ Việt nam

Nông nghiệp Quảng Nam: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2018

Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Thông qua kỳ họp thứ 7, Khóa IX, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, có một số nhiệm vụ, giải pháp ngành Nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian đến:

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy định cho thê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy định cho thê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025

Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ bão tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ bão tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam g/đ 2018-2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam g/đ 2018-2025, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/04/2017 về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/04/2017 về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025

Quy hoạch Phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch Phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My

Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

Quy hoạch chăn nuôi gia súc gia cầm tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch chăn nuôi gia súc gia cầm tỉnh Quảng Nam