Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Nghị quyết 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam

Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030

Quyết định số: 1662/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 3093/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Quảng Nam UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

Quyết định 5317/QĐ-BNN-CBTTNS của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện và để các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030.../.

Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch số 6247/UBND-KGVX, ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Nghị quyết số 25/2021/QH15: Phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025

Quốc hội quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình muc tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch của ngành về hoạt động thông tin tuyên truyền trong công tác phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch số 1313/KH-SNN&PTNT, ngày 10/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 3409/KH-UBND ngày 8/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch số 3311/KH-UBND, ngày 3/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch số 3316/KH-UBND, ngày 3/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch số 1108/KH-UBND ngày 05/03/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”

Quyết định: Chương trình công tác năm 2021

Quyết định số 08/QĐ-SNN&PTNT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban hành Chương trình công tác năm 2021

Triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác và giao kế hoạch năm 2021

Ngày 08/01/2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác và giao kế hoạch năm 2021; Chủ trì cuộc họp, ông Phạm Viết Tích - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở; cùng tham dự có các đồng chí Phó giám đốc Sở; lãnh đạo, kế toán, cán bộ làm công tác kế hoạch của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.