Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch số 1193/KH--UBND ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Quyết định 2958/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 42/2021/NQ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

Quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số: 44 /2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 45 /2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi

Quyết định số 235/QĐ-CN-GVN ngày 30/11/2021 của Cục Chăn nuôi về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi

Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

Chỉ thị Tỉnh ủy: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 20/10/2021 của Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

ngày 10 /9/2019 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2868 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

Trung tâm Khuyến nông: Tập huấn cho cán bộ nông nghiệp tỉnh Sê Koong - Lào

Từ 29/07 - 10/08/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho 12 cán bộ nông nghiệp của tỉnh Sê Koong - nước CHDCND Lào.

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông – lâm – ngư nghiệp – GROWTECH năm 2018

Chương trình Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 21/11/2018 đến ngày 23/11/2018, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, chăn nuôi được sản xuất phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Ngày 21/6/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BNN&PTNT sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp

Thông tư quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật về giống, sản phẩm, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong nông nghiệp.

Danh mục nhiệm vụ Khoa học công nghệ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019

Chuẩn bị hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ Khoa học công nghệ

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản từ năm 2018 - đợt 2

Hướng dẫn xây dựng, đăng ký Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia

Để hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện chủ động đăng ký và xây dựng thuyết minh Dự án Khoa học và công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn hướng dẫn, theo đó: