TechFest Quảng Nam 2024 diễn ra từ ngày 14 - 18/5/2024

Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm – Techfest Quang Nam 2024 với chủ đề “Tài sản trí tuệ và công nghệ số - Nền tảng khởi nghiệp sáng tạo”, diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 14 - 18/5/2024 tại thành phố Tam Kỳ và một số địa phương khác trong tỉnh.

Tổ chức Diễn đàn "Kết nối đầu tư, thương mại điện tử trên nền tảng số"

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Kết nối đầu tư, thương mại điện tử trên nền tảng số". Đây là một trong những hoạt động trong Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm – TechFest Quang Nam 2024

Quyết định Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công nhận cây đầu dòng cây Măng cụt

Ngày 04/3/2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định 17/QĐ-TT&BVTV về việc công nhận cây đầu dòng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án công nghệ thông tin

Chiều ngày 11.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan về dự án công nghệ thông tin (CNTT).

Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 06/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Chủ trì Hội nghị: Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ phó Tổ công tác Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Quảng Nam thành lập Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc thành lập và ban hành Quy chế Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 03/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Chủ trì Hội nghị: Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Rà soát lại tất cả tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng nông sản

Trước thông tin báo chí phản ánh về việc rau không rõ nguồn gốc ở chợ “biến hình” thành rau VietGAP tuồn vào siêu thị, tối ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã tổ chức cuộc họp về công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản.

Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp

Quyết định số 2711/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

UBND tỉnh Quảng Nam BAN HÀNH Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Khóa X

Quyết định 3830/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Khóa X

UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch số 1193/KH--UBND ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Quyết định 2958/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 42/2021/NQ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

Quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số: 44 /2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 45 /2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi

Quyết định số 235/QĐ-CN-GVN ngày 30/11/2021 của Cục Chăn nuôi về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi

Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác