TL tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)

TL tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)

Clip tuyên truyền cho ngư dân và chủ tàu cá về IUU và quy định lao động trẻ em

clip tuyên truyền cho ngư dân và chủ tàu cá về IUU và quy định lao động trẻ em