Quảng Nam thành lập Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc thành lập và ban hành Quy chế Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025

Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo số 264/TB-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 25/8/2022 của BCĐ Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh

Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 25/8/2022 của BCĐ Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh kết luận của đồng chí Phan Việt Cương, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh.

Cẩm nang Chuyển đổi số

Bộ thông tin và Truyền thông xuất bản Cẩm nang Chuyển đổi số

Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5798/KH-UBND ngày 31/8/2022 về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3572/QĐ-BNN-KH ngày 21/9/2022 phê duyệt Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam

Tập huấn: “Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất nông nghiệp”

Sáng ngày 21/9/2022, tại thành phố Tam Kỳ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Sorimachi Việt Nam tổ chức Tập huấn: “Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất nông nghiệp”. Tham dự lớp tập huấn có ông Trương Xuân Tý- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam; đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp/Phòng kinh tế, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp các huyện/thị xã/thành phố. Đặc biệt với sự tham gia của hơn 30 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Ngày 12/11/2021,BND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 8079/KH-UBND Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Bàn giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Sở NN&PTNT vừa tổ chức hội thảo “Giải pháp thực hiện chuyển đổi số (CĐS) ngành nông nghiệp Quảng Nam”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Quyết định số: 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025

Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số

Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số

Trang Thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam

Trang Thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam được xây dựng và đưa vào hoạt động nhằm hỗ trợ cho cơ sở, doanh nghiệp và người tiêu dùng thuận lợi trong công tác tìm kiếm, kết nối mua - bán sản phẩm, hàng hóa của tỉnh trên môi trường thương mại điện tử.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch số 2637/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch 2637/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Kế hoạch 3565/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Nam.

Hội nghị trực tuyến Tham vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Chiều ngày 20/04/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến Tham vấn xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Kế hoạch số 588 /KH-SNN&PTNT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022