Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3121 /QĐ-UBND về Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Nghi quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghi quyết số 23 /2021/NQ-HĐND Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 25 /2021/NQ-HĐND Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025

Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

Quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Quảng Nam: Ban hành Nghị quyết về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày 17/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quy định hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chính phủ ban hành Nghị quyết về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững

Hiện nay, trên toàn quốc đã có hơn 50 nghìn doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cả sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản, các dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, trong đó khoảng 10.200 doanh nghiệp trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản.

Phương án thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020

Để phát triển chăn nuôi cho đồng bào miền núi của tỉnh trên cơ sở khuyến khích, hỗ trợ các hộ gia đình chuyển đổi mô hình, chăn nuôi gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng cao, bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Theo đó, ngày 02 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định Phê duyệt Phương án thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019

Sáng ngày 9/5/2019, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam diễn ra Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019; Chủ trì Hội nghị ông Lê Minh Hưng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hỗ trợ lên đến 1 tỷ đồng cho các cơ sở xây dựng Trung tâm OCOP cấp tỉnh

Để khuyến khích các cơ sở xây dựng Trung tâm OCOP và quản lý hoạt động, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 1 tỷ đồng cho 1 Trung tâm OCOP cấp tỉnh và 500 triệu đồng cho 1 Trung tâm OCOP cấp huyện.

Nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ngày 07/9/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2716/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018//NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Định mức thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp: Một trong những giải pháp căn cơ phát triển ngành Nông nghiệp toàn diện

Trong tháng 8 năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 6 lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp cho tất cả cán bộ phụ trách nông nghiệp tại 6 huyện Nông Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Đại Lộc và Duy Xuyên.

Quảng Nam: Hội thảo và Tập huấn “Thúc đẩy thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp”

Trong 02 ngày 31/7- 01/8/2018, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới vùng miền Trung tổ chức Hội thảo và Tập huấn “Thúc đẩy thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp tại tỉnh Quảng Nam”. Tham dự có các đại biểu đến từ các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam: Nam Giang, Bắc Trà My, Nông Sơn và Phước Sơn.