Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ngày 16/10/2023, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Tích - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam; các Báo cáo viên cấp tỉnh; cùng 120 đại biểu là công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam thực hiện kiểm tra công vụ tại các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ.

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2022

chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2022

Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023,

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 07/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3812/QĐ-BNN-TY Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai sử dụng Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2022

Thanh tra tỉnh đã triển khai mở rộng ứng dụng Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Ngày 12/11/2021,BND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 8079/KH-UBND Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 đạt 87,72%, tăng 0,82% so với năm 2020; xếp hạng: 9/20 Sở, Ban, ngành toàn tỉnh, tăng 02 bậc so với năm 2020. Đứng vào nhóm Tốt thuộc các Sở, Ban, ngành có chỉ số cải cách hành chính từ 85% đến 100%.