Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Ngày 12/11/2021,BND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 8079/KH-UBND Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 đạt 87,72%, tăng 0,82% so với năm 2020; xếp hạng: 9/20 Sở, Ban, ngành toàn tỉnh, tăng 02 bậc so với năm 2020. Đứng vào nhóm Tốt thuộc các Sở, Ban, ngành có chỉ số cải cách hành chính từ 85% đến 100%.