Hướng dẫn tạm thời xác định mã định danh điện tử công trình thủy lợi

Quyết định số 1993/QĐ-BNN-TL ngày 26/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v Ban hành hướng dẫn tạm thời xác định mã định danh điện tử công trình thủy lợi.

Mã định danh điện tử công trình thủy lợi là chuỗi ký tự để phân biệt, xác định tính duy nhất của công trình thủy lợi, sử dụng để xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về công trình thủy lợi.

Tải văn bản tại đây:

Quyết định

Hướng dẫn 

Tin liên quan