Sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT” và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Chiều ngày 20/5, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT” và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà - UVBTV - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở;  BTV Công đoàn cơ sở và BCH Chi đoàn Thanh niên; lãnh đạo các phòng (tương đương), các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở và Văn phòng Điều phối Chường trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh.

Đại diện Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Trương Xuân Tý - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở báo cáo nội dung chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT”; theo đó,  đồng chí đã nêu và làm rõ các khái niệm: "Trách nhiệm" và "Sợ Trách nhiệm"; đánh giá thực trạng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức tại Sở Nông nghiệp và PTNT và đề xuất một số biên pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục.

Đồng chí Trương Xuân Tý – Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Các đơn vị tham dự Hội nghị đã phát biểu tham luận nhằm đánh giá, làm rõ một số nội dung của chuyên đề: (1) Vai trò của Đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giải ngân vốn đầu tư công và tiếp xúc, giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp, kiến nghị; (2) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; tăng cường trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; (3) Đánh giá, nhận diện những biểu hiện của việc đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của công chức viên chức tại đơn vị trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao; những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện CCHC tại đơn vị. Đề xuất giải pháp, kiến nghị; (4) Vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức trong ngành; (5) Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ thanh niên gắn với nhiệm vụ công tác đảng và nhiệm vụ chính trị chuyên môn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – UVBTV Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở đại diện Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; theo đó, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đã đạt được những kết quả tích cực như: tổ chức xây dựng và học tập chuyên đề nghiêm túc, thiết thực; có đổi mới trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn nhiệm vụ thường xuyên, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII đã góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – UVBTV Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà – UVBTV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh ghi nhận Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã rất quan tâm đến công tác giáo dục chính tư tưởng, tham mưu triển khai các chuyên đề theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Nông nghiệp và PTNT đạt nhiều thành quả. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong việc đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và công tác khen thưởng, động viên kịp thời.