Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm nông lâm thủy sản (từ ngày 01/3/2024 đến ngày 30/3/2024)

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận hồ sơ bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp.

Thời gian tiếp nhận từ ngày  01/3/2024 đến ngày 30/3/2024

Tải văn bản đính kèm: 

Thông báo 

Danh sách các cơ sở, tổ chức đã nộp bản tự công bố sản phẩm

Tin liên quan