Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm nông lâm thủy sản (từ ngày 29/12/2023 đến ngày 23/01/2024)

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận hồ sơ bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp.

Thời gian tiếp nhận từ ngày 29/12/2023 đến ngày 23/01/2024

Tải văn bản đính kèm 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ, TỔ CHỨC ĐÃ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

 

 

 

Tin liên quan