TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO NHÂN VIÊN THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Từ ngày 9/10 đến ngày 10/10, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam đã tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. Tham dự có 38 học viên là nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn của 05 huyện, thành phố Hội An, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước và Bắc Trà My.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong lớp tập huấn, báo cáo viên của Cục Thú y và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam đã truyền tải đến học viên các quy định của pháp luật hiện hành về chăn nuôi, thú y gồm Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các quy định về chức năng, nhiệm vụ của nhân viên Thú y, phòng, chống dịch bệnh động vật; các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tập huấn, các học viên được tham gia thực hành quy trình mổ khám lợn, mổ khám gia cầm, thực hiện lấy mẫu gia súc, gia cầm và các công viêc cần thiết khác cho quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. 

Dự kiến trong năm 2024, sau khi các địa phương còn lại củng cố hệ thống nhân viên Thú y xã theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng này, nhằm nâng cao năng lực tham mưu UBND cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chăn nuôi, thú y trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

Một số hình ảnh của lớp tập huấn: