Công nhận các nội dung đoạt giải cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ban Tổ chức cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 gồm 79 nội dung đoạt giải tại Quyết định số 79/QĐ-BTC ngày 21/7/2023 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” Về việc công nhận các nội dung đoạt giải cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp’’ và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023, trong đó: 21 giải vườn đẹp, 21 giải tường rào, cổng ngõ đẹp, 21 giải đường đẹp và 16 giải cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả 

Ảnh minh họa.

Cơ cấu giải thưởng, cúp, giấy công nhận cho các nội dung đoạt giải thực hiện theo Điều 7 Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 01/3/2023 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023./.

Tin liên quan