Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

 

Đồng chí Hồ Quang Bửu  –  PCT UBND tỉnh khai mạc Hội nghị

Chủ trì Hội nghị Ông Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh và Ông Ngô Tấn – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Tham dự tại Hội nghị có: Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường,Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện các Hội, đoàn thể; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch của 18 huyện, thị xã, thành phố; Đại diện một số Hợp tác xã, Doanh nghiệp là chủ trì, đối tác liên kết có dự án/kế hoạch được UBND cấp huyện phê duyệt theo Nghị quyết số17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.Theo báo cáo của UBND tỉnh, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018, UBND tỉnh trình, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời đã khẩn trương chỉ đạo các ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương nhanh chóng triển khai nhiều nhiều nội dung công việc.

Theo đó, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân và đẩy mạnh các mối liên kết, hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nông - lâm - thủy sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp.

Sở NN&PTNT đã có nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện cơ chế hỗ trợ trên. Đồng thời, giao Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, đề xuất thẩm định và trình phê duyệt các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất cấp tỉnh.

Cùng với đó, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Nghị quyết số 17; về các nội dung nâng cao kỹ năng xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh hiệu quả, hướng đến đa dịch vụ; tăng cường khả năng hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị cũng như dự báo thị trường nông sản… cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp cấp huyện, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch vùng sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, phù hợp với quy hoạch vùng huyện đến năm 2030. Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách; tích cực hỗ trợ và phối hợp kiểm tra, giám sát các chủ trì dự án cũng như việc thực hiện các cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm, tuân thủ hợp đồng liên kết của các hộ dân với chủ trì liên kết...

Quang cảnh tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến tháng 6/2023, Quảng Nam có 75 dự án, kế hoạch liên kết sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, 66 dự án liên kết trên lĩnh vực trồng trọt, 3 dự án cây lâm nghiệp và 6 dự án chăn nuôi.

Các dự án, kế hoạch đã thu hút 78 HTX, 35 doanh nghiệp và 17.062 hộ nông dân trên toàn tỉnh tham gia chuỗi liên kết sản xuất. Tổng nguồn vốn thực hiện hơn 311 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 gần 49 tỷ đồng và lồng ghép vốn hỗ trợ từ Nghị định số 135 (ngày 13/4/2015) của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa hơn 3,5 tỷ đồng.