Công nhận 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Ngày 09/8/2023, Quảng Nam ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022 đối với 06 xã: Tiên Ngọc, Tiên Lập - huyện Tiên Phước; Quế Hiệp - huyện Quế Sơn và Bình Quế, Bình Lãnh, Bình Nam - huyện Thăng Bình. Đây là 06 xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2022-2025. Theo đó, đến nay trên địa bàn tỉnh có 123/193 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tỷ lệ đạt 63,7%.