Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam thực hiện kiểm tra công vụ tại các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ.

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức trong việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phát triển, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và của Nhà nước. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, có phong cách ứng xử văn minh, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của công chức, viên chức. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 635/KH-SNN&PTNT ngày 22/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra công vụ năm 2023. Theo đó, từ ngày 19/7/2023 đến ngày 20/7/2023, Tổ kiểm tra công vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành làm việc tại 02 đơn vị trực thuộc Sở, gồm: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn.

Ông Lê Tự Tuấn, Chánh Văn phòng Sở - Tổ trưởng Tổ kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại Chi cục Phát triển nông thôn

Việc kiểm tra công vụ tại các đơn vị trực thuộc Sở tập trung vào nội dung chính là kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở và thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, người lao động. Nội dung cụ thể: Về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở; thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, người lao động; thực hiện xử lý các hành vi vi phạm; Về thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Về tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị. Việc chấp hành Quy chế làm việc của Sở và Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Về thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp; Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị; Về thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức và người lao động.

 

Qua kiểm tra cho thấy Thủ trưởng các đơn vị đã đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở; thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, người lao động. Thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, lề lối, việc chấp hành thời giờ làm việc của công chức, người lao động thuộc quyền quản lý. Do đó, trong kỳ kiểm tra, tại các đơn vị được kiểm tra không có công chức và người lao động bị xử lý vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổ kiểm tra đã phát hiện các hạn chế, khuyết điểm tại đơn vị được kiểm tra, điển hình như: chưa ban hành Quy chế văn hoá công sở, Nội quy cơ quan, Quy chế tiếp công dân; chưa công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân; ban hành chưa đầy đủ, kịp thời các văn bản theo chỉ đạo của Sở về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ... Từ đó, Tổ kiểm tra đã đề xuất các kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến.

 

 

               

Tin liên quan