Hội thảo “Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT”

Ngày 03/8/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT”.

Chủ trì Hội thảo: Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tham dự Hội thảo: Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; đại diện một số Hợp tác xã Nông nghiệp và Hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP (chủ thể OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

A group of people sitting at tables in a room

Description automatically generated

Quang cảnh tại Hội thảo

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo chuyển đổi số nông nghiệp với chuyên đề về xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết, tính hiệu quả đối với truy xuất nguồn gốc. Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu góp phần xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc và tăng cường hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực, sản phẩm nông nghiệp đặc hữu và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.