Họp thảo luận, xét công nhận các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022

Sáng ngày 27/7/2023, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh tổ chức họp xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh chủ trì cuộc họp và các thành viên của Hội đồng thẩm định tỉnh.