Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023,

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Triển khai đạt mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số  đạt mục tiêu tối thiểu 95% hồ sơ đúng hạn, tối thiểu 65% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tối thiểu 60% thanh toán trực tuyến; tổi thiểu 90% tỷ lệ hài lòng của người dân, trong đó lĩnh vực đất đại, xây dựng, đầu tư đạt 85% trở lên; phấn đấu đạt chỉ tiêu hồ sơ trực tuyền tối thiểu 70% cấp sở, 50% cấp huyện, 40% cấp xã;

 Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng qui định.

 Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan