TẬP HUẤN VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Ngày 28-29/3/2023, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ngày 22/1/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 để triển khai Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh. Qua 3 năm (2021 - 2023) triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã phân bổ 70 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương thực hiện cơ chế này. Đến nay, toàn tỉnh có 69 dự án, kế hoạch được phê duyệt, trong đó có 01 dự án liên kết cấp tỉnh với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Các dự án, kế hoạch liên kết đã thu hút 68 hợp tác xã và 64 doanh nghiệp tham gia chủ trì liên kết, 16.043 hộ dân tham gia thực hiện, tập trung ở lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.