Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức đăng ký tàu cá, cấp phép khai thác thuỷ sản, đăng ký thuyền viên tàu cá và hướng dẫn đánh dấu tàu cá, kiểm tra trang thiết bị an toàn tàu cá đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét của các tổ chức, cá nhân tại địa phương mình theo đúng quy định.

Nội dung công tác quản lý tàu cá được phân cấp bao gồm: Tổ chức cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, cấp giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên và hướng dẫn đánh dấu tàu cá; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản; kiểm tra trang thiết bị an toàn đối với tàu cá được phân cấp theo quy định. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tàu cá thuộc diện được phân cấp. Quản lý, giám sát các hoạt động nghề cá trên địa bàn nói chung và hoạt động của các tàu cá theo phân cấp nói riêng; các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Thu và quản lý lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổ chức việc neo đậu tàu cá được phân cấp theo đúng khu vực quy định. Cấp số đăng ký tàu cá theo quy định./.

Tải văn bản tại đây

Quyết định

Quy định

Tin liên quan