Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

Sáng 02/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Tại điểm cầu ở tỉnh, chủ trì Hội nghị: Ông Trần Anh Tuấn, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; đồng chủ trì: Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành có liên quan ở tỉnh. Tại điểm cầu 18 huyện/thị/thành phố có đại diện Thường trực huyện/thị/thành ủy, UBND cấp huyện, các ngành liên quan và 194 xã xây dựng NTM, các thôn.

Ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh,Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông qua báo cáo tại Hội nghị.

Theo báo cáo của ông Ngô Tấn, đến nay hệ thống bộ máy chỉ đạo, giúp việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) các cấp trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn; hoàn thành cụ thể hóa các cơ chế chính sách, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh, cơ bản đầy đủ các điều kiện tập trung thực hiện Chương trình MTQG XDNTM đến năm 2025.

Cuối năm, bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt chuẩn (194 xã) theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 là 13,78 tiêu chí/xã, giảm 2,7 tiêu chí/xã so với năm 2021 (năm 2021 đánh giá theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020). Mục tiêu năm 2022 có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn, dự kiến khả năng có thêm 06 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong quý quý II/2023; nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2022 là 124 xã, tỷ lệ đạt 63,9% (cả nước bình quân là 73,08%). Có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tỷ lệ 5,15% (bình quân cả nước là 11,7%) và 01 xã Đại Hiệp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (cả nước có 113 xã đạt kiểu mẫu); dự kiến năm 2022, có thêm 05 xã đạt NTM nâng cao (dự kiến công nhận trong quý III/2023). Có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tỷ lệ đạt 22,2% (cả nước tỷ lệ đạt 39,6%). Có 211 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020).

Kết quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Năm 2022, toàn tỉnh có 73 sản phẩm của 69 chủ thể được công nhận đạt hạng 3 - 4 sao; trong đó, có 16 sản phẩm 4 sao, 57 sản phẩm 3 sao. Như vậy, qua 05 năm (2018 - 2022), toàn tỉnh có 333 sản phẩm của 260 chủ thể được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP; trong đó, có 275 sản phẩm 3 sao, 58 sản phẩm 4 sao (trong đó có 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao). 

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận, thảo luận để làm rõ hơn những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế; những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị thực hiện Chương trình MTQG XDNTM trong thời gian đến.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao nhưng kết quả đạt được, sự quyết tâm, nỗ lực các Sở, Ban, ngành và địa phương; nhất là hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan, văn bản hướng dẫn đã đủ điều kiện tập trung thực hiện Chương trình MTQG XDNTM. Qua đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, trong 118 xã đã đạt chuẩn, có 98 xã chưa duy trì đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025; các xã chưa đạt chuẩn giai đoạn này hầu hết là các xã miền núi khó khăn; bộ tiêu chí tăng nhiều chỉ tiêu, mức độ đạt chuẩn nâng cao; nguồn lực giảm gần 50% so với giai đoạn 2016 - 2020; công tác chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương chưa được quan tâm, nhất là thực hiện, giải ngân nguồn vốn giao; một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chưa bát sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.../.

Tin liên quan