Thăng Bình từng bước hướng đến huyện nông thôn mới

Sau khi hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện Thăng Bình đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 có 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó xã Bình Phú phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trên 50% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và từng bước hướng đến đạt chuẩn huyện NTM theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, huyện Thăng Bình có 17/20 xã đạt chuẩn NTM. Bình Quế, Bình Lãnh, Bình Nam là 3 xã sau cùng của huyện Thăng Bình phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022; hiện nay, các xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM, địa phương đang tổ chức đánh giá, lập hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM trong quý II/2023. 

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 trên địa bàn huyện Thăng Bình

Bắt tay xây dựng NTM từ năm 2011, xuất phát điểm của địa phương thấp, hạ tầng kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, tổ chức sản xuất hiệu quả chưa cao. Đến nay, diện mạo làng quê nông thôn thay da đổi thịt. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, tạo động lực phát triển. Thăng Bình có hệ thống giao thông nội đồng rộng khắp đã được bê tông hóa thuận lợi trong sản xuất. Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư hoàn chỉnh. Điểm nhấn về kinh tế là huyện đã phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng các sản phẩm OCOP khẳng định thương hiệu, phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết nâng cao giá trị sản phẩm. Các hợp tác xã trên địa bàn đã thực sự là “bà đỡ” giúp nông dân sản xuất theo hướng cơ giới hóa, nâng cao sản lượng, năng suất cây trồng, con vật nuôi. 

Thời gian đến, huyện Thăng Bình chú trọng xây dựng NTM phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, hiệu quả vì lợi ích của người dân. Huyện ưu tiên nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện tích hợp, lồng ghép đa dạng nguồn vốn từ các chương trình, dự án có mục tiêu để triển khai hiệu quả xây dựng NTM./.

Tin liên quan