Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch ban hành nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của Nhân dân, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài nước. Theo đó, mục tiêu cụ thể được đề ra như sau:

- 100% cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp cấp huyện, cấp xã được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm. 

- 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm. 

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được thống kê, thẩm định để xếp loại, định kỳ theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Phấn đấu tăng từ 1-2% các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được UBND cấp xã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT so với năm 2022. 

- Tăng diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP/VietGAHP. 

- Tăng cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200. 

- Giảm mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm. 

- 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan