Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng tên tài khoản truy cập các ứng dụng dùng chung của tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 383/QĐ-STTTT ngày 30/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng tên tài khoản truy cập các ứng dụng dùng chung của tỉnh Quảng Nam.

Các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh (hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống xác thực tập trung (SSO), Hệ thống nền tảng, chia sẽ dữ liệu (LGSP), hệ thống chỉ đạo điều hành (QOffice), hệ thống cổng/trang tin điện tử, hệ thống báo cáo của tỉnh,…) được xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng dùng chung cho các cơ quan nhà nước các cấp: tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động quản lý của cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua đó, thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển chính quyền số của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn.

Quy chế được ban hành để quy định việc thiết lập, quản lý và sử dụng tên tài khoản truy cập các ứng dụng dùng chung của tỉnh Quảng Nam. áp dụng cho tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị tham gia khai thác, sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh Quảng Nam./.

Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan