Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước đối với phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định này. 

- Cùng với thời điểm lập dự toán NSNN hằng năm của ngành, của đơn vị: Chủ trì, tổng hợp dự toán nhu cầu kinh phí theo cơ cấu nguồn vốn quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND và quy định tại Quyết định này gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra, tham mưu bố trí dự toán NSNN hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách 4 pháp luật về phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, dự án hoặc các hoạt động có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề tiếp cận các nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ. 

- Hàng năm, tổng hợp báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 quy định tại Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND. 

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính sách pháp luật, hiệu quả hoạt động của các cơ sở ngành nghề nông thôn, làng nghề. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức định kỳ Festival nghề truyền thống vùng miền Quảng Nam nhằm giới thiệu, quảng bá nghề truyền thống, làng nghề, sản phẩm làng nghề. 

- Tham mưu triển khai Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tải văn bản tại đây 

 

Tin liên quan