UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt nội dung duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử (Phiên bản 2.0)

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt nội dung duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam (Phiên bản 2.0)

UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt nội dung duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0 như sau:

1. Cập nhật các văn bản mới của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn được áp dụng trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử. 

2. Cập nhật các thành phần kiến trúc gồm: 

          Kiến trúc lớp ứng dụng: Bổ sung các thành phần ứng dụng: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, kho lưu trữ điện tử dùng chung, lớp ứng dụng chuyên ngành phục việc chia sẻ, trao đổi dữ liệu dùng chung cho toàn tỉnh.

          Kiến trúc lớp Dữ liệu: Điều chỉnh các thành phần dữ liệu thành các nhóm dữ liệu gồm: Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu mở để tương tác với Kho dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. Bổ sung quy trình đăng ký cung cấp, sử dụng, khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

          Kiến trúc lớp Kỹ thuật Công nghệ: Cập nhật danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số, bỏ các căn cứ pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật hết hiệu lực. Cập nhật các công nghệ mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số như: Công nghệ di động, công nghệ IoT, công nghệ 5G, điện toán đám mây... Cập nhật Kiến trúc Trung tâm dữ liệu tỉnh (DC), bổ sung thành phần Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR site). Cập nhật mô hình tham chiếu mạng nội bộ (LAN) và kết nối mạng WAN của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

          Kiến trúc lớp An toàn thông tin: Bổ sung phương án quản lý an toàn thông tin, danh mục các yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin tương ứng với từng cấp độ. 

3. Bổ sung các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 gồm: Xây dựng, phát triển danh mục điện tử dùng chung của tỉnh; Xây dựng, phát triển cổng dữ liệu mở của tỉnh; Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Xây dựng các quy định về bảo đảm an toàn thông tin; Triển khai IPv6, tập trung chuyển đổi mạng lõi của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống Chính quyền điện tử.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0./.

Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan