Hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2023

Tổng cục Thủy sản hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2023 và một số nội dung quản lý giống, vật tư đầu vào dùng trong nuôi trồng thủy sản.

 Khung lịch mùa vụ thả giống tôm năm 2023 đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên như sau: 

          Đối vớiTôm sú: Thả giống từ tháng 02 đến tháng 7 năm 2023; 

          Đối với Tôm thẻ chân trắng: Thả giống từ tháng 02 đến tháng 8 năm 2023; 

          Đối với vùng nuôi cơ sở hạ tầng đảm bảo, chủ động nguồn nước, giải pháp kỹ thuật nuôi phù hợp, có thể thả giống đến tháng 10 năm 2023.

          Riêng đối với hình thức nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát hoàn toàn điều kiện nuôi: Các địa phương có cơ sở nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; cơ sở hạ tầng đảm bảo không chịu ảnh hưởng của thời tiết; chủ động kiểm soát hoàn toàn các yếu tố môi trường, dịch bệnh có thể thả giống quanh năm.