Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Đây là quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025 theo Bộ tiêu chí xã NTM được ban hành kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Nguồn: http://nongthonmoi.net/

Nguyên tắc thực hiện:

1. Công tác đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình đánh giá, xét công nhận xã NTM. 

2. Các tiêu chí được công nhận xã đạt chuẩn NTM phải bảo đảm đủ các chỉ tiêu, yêu cầu theo quy định tại Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, đánh giá, xét công nhận xã NTM phải linh hoạt, vận dụng các chỉ tiêu, tiêu chí cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 

3. Việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM được tổ chức hằng năm, trên cơ sở kết quả thực hiện đến thời điểm đánh giá.

4. Tăng cường trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong đánh giá, thẩm tra của xã, cấp huyện khi đề xuất xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành, lĩnh vực trong đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM./.

Tải văn bản tại đây

Quyết định

Quy định 

Tin liên quan