Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023

Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023: Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đột phá chiến lược và các giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng. Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quy hoạch, tài nguyên môi trường, khoáng sản, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng đất, vốn đầu tư công, ưu tiên phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.

Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan