Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

           Năm 2023 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình thế giới, khu vực, tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, Tỉnh ủy đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, như sau:

          Chủ đề công tác năm 2023: “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.

          Phương hướng: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động tối đa nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thành quy hoạch tỉnh và các quy hoạch không gian quan trọng. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi số đồng bộ; cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai. Giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

          Các chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể:

          - Các chỉ tiêu về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng trên 9,0%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 26.680 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt 20.880 tỷ đồng; Tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm trên 30%. 

          - Các chỉ tiêu về xã hội: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71% (trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%); Phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo; Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 45,2 giường/vạn dân; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,1%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) thấp hơn 20,8%; Phấn đấu có thêm ít nhất 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 130/194 xã, đạt tỷ lệ 67%.

          - Các chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 83%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn được s dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,8%; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 98%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%. 

          - Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh: Phấn đấu kết nạp 1.800 đảng viên trở lên; số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và động viên quốc phòng; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng; trên 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; 80% trở lên xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự./.

Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan