Chương trình công tác chủ yếu năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định 3555/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình công tác chủ yếu năm 2023

          Chủ đề năm 2023: "Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; hoàn thành quy hoạch tỉnh và các quy hoạch không gian quan trọng".

          Chỉ tiêu chủ yếu được đề ra:

          - Các chỉ tiêu về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng trên 9,0%; Tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm trên 30%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 26.680 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 20.880 tỷ đồng. 

          - Các chỉ tiêu về xã hội: Phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71% (trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 20,8%; Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 45,2 giường/vạn dân; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,1%; Phấn đấu có thêm ít nhất 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 130 xã/194 xã, đạt tỷ lệ 67%. 

          - Các chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,8%; Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 83%; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 98%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%. 

          - Chỉ tiêu về an ninh, quốc phòng: Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và động viên quốc phòng; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng; trên 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; Xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự đạt tỷ lệ 80% trở lên.

Tải văn bản tại đây

Tin liên quan