Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 5130/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh của các Cấp ủy đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CCVC, NLĐ), các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành chủ động, trách nhiệm, thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của từng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025.

          Các cơ quan, đơn vị và các khối thi đua trong Bộ, ngành bám sát các mục tiêu thi đua để cụ thể hóa nội dung thi đua theo từng lĩnh vực chuyên ngành gắn với việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vào các nội dung sau: 

          - Thi đua hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ động tích cực nghiên cứu, rà soát, tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

          - Thi đua nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo; nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học, đề tài được áp dụng trong thực tiễn. 

          - Thi đua lập thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo; chủ động sáng tạo thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ số; tăng cường cơ sở vật chất; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

          - Thi đua trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia xây dựng chính sách, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

          - Thi đua trong việc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ đạo thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ban hành các chính sách đặc thù trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          - Chủ động, tích cực hỗ trợ, huy động nguồn lực trực tiếp cho người dân nông thôn phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn trong xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và đời sống, mở rộng liên kết với hợp tác xã, nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. 

          - Thi đua xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu…. 

          - Thi đua đẩy mạnh triển khai có hiệu quả hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp với tổ chức, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân./.

Tải văn bản tại đây

Tin liên quan