Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (Phiên bản 1.0)

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (Phiên bản 1.0).

Sơ đồ tổng thể kiến trúc ICT bao gồm 6 phân lớp: 

(1) Người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức là các đối tượng tham gia sử dụng các ứng dụng, dịch vụ thông minh và chính quyền điện tử bao gồm người dân, tổ chức và công chức. Có thể là người dân, tổ chức, công chức trong hoặc ngoài tỉnh, bao gồm cả người nước ngoài. Vì vậy, tùy theo nhu cầu sử dụng dịch vụ mà phân quyền cho từng đối tượng sử dụng.

(2) Kênh giao tiếp bao gồm các kênh truy cập/tương tác chính như: Các kênh truy cập trên giao diện website; Các kênh truy cập trên các ứng dụng di động; Kiosk tra cứu thông tin; Call Center (tổng đài dịch vụ công 1022 Quảng Nam); Kênh trực tiếp: Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

(3) Ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh là việc sử dụng các hệ thống, phần mềm để thực hiện các hoạt động dịch vụ, công vụ đáp ứng nhu cầu của công dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức …. Đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam hướng tới sẽ cung cấp các ứng dụng, dịch vụ thông minh theo các nhóm lĩnh vực sau: Nhóm lĩnh vực về quản trị; Nhóm lĩnh vực về con người; Nhóm lĩnh vực về đời sống; Nhóm lĩnh vực về di chuyển; Nhóm lĩnh vực về môi trường; Nhóm lĩnh vực về kinh tế.

(4) Nền tảng bao gồm các chức năng: nền tảng đô thị thông minh (SCP), nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, các nền tảng khác: nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng xác thực tập trung SSO, nền tảng xác thực định danh, nền tảng giám sát an toàn thông tin, các nền tảng khác.

(5) Cơ sở dữ liệu: kho dữ liệu (Data Lake/Datawarehouse), CSDL dùng chung và chuyên ngành tỉnh, CSDL người dùng, CSDL đô thị.

(6) Hạ tầng công nghệ thông tin: Hạ tầng máy chủ, lưu trữ; Hạ tầng kết nối; Hạ tầng thiết bị IoT;  Hạ tầng các thiết bị khác: máy tính để bàn và thiết bị ngoại vi, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh.

Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam được xây dựng tuân theo Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) và bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 30145 về Khung tham chiếu ICT cho Đô thị thông minh./.

Tải văn bản tại đây 

Quyết định

Phụ lục 

Tin liên quan