Tập huấn Ứng dụng công nghệ số để số hóa và tự động hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Ngày 21/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam tổ chức Tập huấn "Ứng dụng công nghệ số để số hóa và tự động hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị"

Tham dự tập huấn: Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; cùng đại diện: Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp &PTNT/phòng Kinh tế; Trung tâm Kỹ Thuật Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Hợp tác xã có tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nông nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam các huyện/thị xã/thành phố đóng trên địa bàn tỉnh.