Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Để tăng cường giám sát, đánh giá công tác chỉ đạo và việc chấp hành quy định về quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.  Kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hằng năm; phát huy những mặt tích cực; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng; theo đó, UBND tỉnh ban hành nội dung giám sát, đánh giá chương trình, bao gồm:

(1) Nội dung theo dõi Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư công; Điều 43, Điều 44, Điều 45 và Điều 46 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Điều 30 và Điều 32 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định liên quan.

(2) Nội dung kiểm tra thực hiện Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư công; Điều 43, Điều 44, Điều 45 và Điều 46 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; Điều 30 và Điều 32 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và các quy định liên quan.

(3) Nội dung đánh giá thực hiện Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Điều 72 và Điều 73 Luật Đầu tư công; Điều 49 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; Điều 31 và Điều 32 Nghị định số 27/2022/NĐCP và các quy định liên quan.

(4) Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện Chương trình: Tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án, hoạt động thuộc Chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 Luật Đầu tư công; Điều 85, Điều 86 và Điều 87 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; Điều 33 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và các quy định liên quan.

Tải văn bản tại đây

Quyết định

Kế hoạch 

Phụ lục 

Tin liên quan