Kế hoạch triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 4454/QĐ-BNN-VPĐP  ngày 15/11/2022 về  Kế hoạch triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tải văn bản tại đây

Quyết định

Kế hoạch

Tin liên quan