Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo, tạo thu nhập ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân thuộc đối tượng của chương trình mục tiêu quốc gia.

Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất tại Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam gồm:

(i) Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; 

(ii) Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; 

(iii) Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ; 

(iv) Các nội dung hỗ trợ khác

Tải văn bản tại đây

Quyết định

Phụ lục 1

Phụ luc 2

Phụ luc 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

 

 

 

Tin liên quan