Khảo sát mức độ hài lòng năm 2022

Triển khai Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI 

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NĂM 2022

 

Triển khai Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 4273/KH-UBND ngày 01/7/2022.

Để có cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giúp các cơ quan, đơn vị có cái nhìn khách quan trong quá trình phục vụ khách hàng, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn;

Lực lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022

2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc hoặc nhà riêng.

Sở Nội vụ đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ điền phiếu khảo sát và tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua điều tra sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng hơn.

Trân trọng thông báo./.

Nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 

(theo Công văn số 1950/SNV-CCHC ngày 26/09/2022)

Tin liên quan