Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 09/11/2022, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 671/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022. 

Nội dung chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức ở file đính kèm.

Tin liên quan