Thông báo tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo số 81/TB-SNN&PTNT ngày 07/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận hồ sơ bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp. Thời gian tiếp nhận từ ngày 24/8/2022 đến ngày 03/11/2022.

Tải văn bản tại đây:

Thông báo 

Danh sách
 

Tin liên quan