Triển khai sử dụng Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2022

Thanh tra tỉnh đã triển khai mở rộng ứng dụng Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

 

- Tải video hướng dẫn hướng dẫn sử dụng phần mềm Tiếp công dân và Quản lý Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh: https://thanhtra.quangnam.gov.vn. 

- Nhập liệu trên Phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh tại địa chỉ: https://quanlydon.quangnam.gov.vn

Tin liên quan