Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 978/QĐ-UBND về Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 nhằm mục tiêu huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển sinh kế người dân tại lưu vực các hồ chứa thủy điện góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Cùng với phát triển thủy điện, kết hợp đa dạng các loại hình, mô hình phát triển kinh tế, kêu gọi đầu tư để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, tạo công ăn việc làm, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.

Description: C:\Users\Administrator.PC-20201204AXJA\Desktop\z3830640097199_d277976b2e6f71a59a189a6e16b02e5f.jpg

Ảnh: Nguồn Ban Biên tập Sở NN&PTNT

Theo đó, mục tiêu Chương trình đến năm 2025: Tất cả các huyện có hồ chứa thủy điện đều có các loại mô hình sinh kế bền vững cho người dân. 

Tải văn bản tại đây 

Tin liên quan