Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam”

Chiều ngày 10/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam”.

 

Quang cảnh tại Hội thảo

Hội thảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Lấy ý kiến các chuyên gia, các ngành, địa phương nhằm hoàn thiện Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam; đề ra các nguyên tắc, hướng dẫn, căn cứ cho việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên thông trong việc triển khai đô thị thông minh tại các địa phương, tránh trùng lắp, lãng phí. Góp phần làm rõ hơn các nội dung, yêu cầu, định hướng về phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, từ đó, có cơ sở lập kế hoạch triển khai đảm bảo tính khả thi và thống nhất.

Ông Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thành Phúc - Viện trưởng Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất một số vấn đề kinh tế ngành mà tỉnh Quảng Nam cần tập trung giải quyết trong nhiệm vụ chuyển đổi số, cụ thể: Vấn đề tăng trưởng GDP và thay đổi cơ cấu kinh tế; Vấn đề tăng năng xuất lao động; Vấn đề trong y tế, giáo dục, giao thông, môi trường, du lịch;  Vấn đề hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Vấn đề nâng cao thu nhập của nông dân.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp tại báo cáo của TS. Nguyễn Thành Phúc - Viện trưởng Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Trong thời gian đến, tỉnh Quảng Nam tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Chuyển đổi số trọng tâm như: Tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Triển khai vận hành có hiệu quả các hệ thống CNTT (smart Quảng Nam, eGov Quảng Nam, Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS), tổng đài dịch vụ công 1022); Phát triển tổ công nghệ cộng đồng tại một số xã, phường; Đẩy mạnh phát triển CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành; Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh; Triển khai ứng dụng Chatbot để hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính; cập nhật dữ liệu TTHC thay đổi, phát sinh; cung cấp TTHC qua ứng dụng Chatbot; Tập trung Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, du lịch, quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải. Mỗi lĩnh vực triển khai thí điểm thành công ít nhất 01 nền tảng số chuyên ngành.