Giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Sau gần 05 năm Việt Nam bị Liên minh châu Âu (EU) áp dụng “thẻ vàng” cảnh báo; Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về IUU đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các Ban, Bộ, Ngành Trung ương có liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”; ngày 14/9/2022 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”.

Theo đó, thời gian qua, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, tình hình chống khai thác IUU, đặc biệt là tại các địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chậm khắc phục, chưa đáp ứng được yêu cầu để gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.