Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 03/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Chủ trì Hội nghị: Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tại điểm cầu Quảng Nam, chủ trì Hội nghị: Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; các đơn vị liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.