Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 03/10/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Chủ trì Hội nghị: Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tại điểm cầu Quảng Nam, chủ trì Hội nghị: Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; các đơn vị liên quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thảo luận về định hướng, giải pháp và nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Để thúc đẩy thực hiện Chương trình MTQG NTM, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM. Chương trình được triển khai liên tục, có tính kế thừa qua hai giai đoạn: Giai đoạn I (2011-2015, kéo dài đến 2017) thực hiện theo Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012; Giai đoạn II (2016-2020, kéo dài đến 6/2022), thực hiện theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017. 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Trong 5 năm qua, Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021, đã đạt được các chỉ tiêu đề ra: Trên 70% đề tài, dự án có kết quả được công bố trên các tạp chí chuyên ngành với 80 bộ tài liệu hoặc sổ tay hướng dẫn; 152 bài báo khoa học; 100% các nhiệm vụ có kết quả được cơ quan chuyên môn hoặc các địa phương tiếp nhận, đưa vào thực tế xây dựng NTM. Hầu hết các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đều có doanh nghiệp đầu tư (vốn đối ứng); trên 60% mô hình có triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là đối với nhóm sản phẩm chủ lực các cấp. Các mô hình đều chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, phù hợp với các vùng miền. Hầu hết các mô hình sản xuất đều tăng được hiệu quả từ 25% trở lên và góp phần tăng thu nhập cho nông dân trên 20% trong phạm vi dự án; hầu hết các đề tài, dự án đều tham gia nhiệm vụ đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ, cho 11.000 lượt người, vượt chỉ tiêu đề ra (10.000 người). Đồng thời, để đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ trong quá trình quản lý, điều phối và triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; quy định tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế; trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bộ máy quản lý Chương trình giai đoạn 2021-2025, như sau: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, tổ chức triển khai Chương trình;Tổ công tác; các cơ quan quản lý Chương trình và các Hội đồng tư vấn.

Tại Quảng Nam, để triển khai Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Phê duyệt Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương phục vụ xây dựng NTM. Bên cạnh đó, về nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQGNTM giai đoạn 2021-2025; HĐND tỉnh quảng Nam ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND. Theo đó, vốn ngân sách tỉnh đã dự kiến bố trí dự phòng khoảng 7,5 tỷ để đối ứng thực hiện Chương trình 06 chương trình chuyên đề theo quy định của Trung ương (trong đó có Chương trình KHCN khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới)./.

Tin liên quan