Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo số 264/TB-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đối với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022; cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh gương mẫu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi có nhu cầu làm các thủ tục hành chính của bản thân và gia đình mình; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

- Các Sở, ngành được giao chủ trì xây dựng CSDL chuyên ngành theo Kế hoạch số 1491/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 khẩn trương xây dựng hệ thống; đồng thời, thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

 - Các Sở, ngành rà soát, tổng hợp nhu cầu mua sắm trang bị thiết bị CNTT dùng chung gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.ục theo quy định trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:

 - Bổ sung chức năng số hóa hồ sơ, kho lưu trữ và tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các Sở, ngành, địa phương trên phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện việc hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2022 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể áp dụng đơn giá nhân công thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin. 

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số cấp xã và thành lập Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, khối phố tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan học tập các tỉnh, thành bạn trong thực hiện việc đánh giá mức độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh (DTI) theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho phù hợp. 

Đối với Sở Nội vụ:Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai hệ thống chấm điểm công chức, viên chức trong thực thi công vụ; sớm khai giảng khóa đào tạo trực tuyến kỹ năng chuyển đổi số cho đối tượng là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

Đối với Sở Tài chính:Xây dựng, triển khai và đưa vào sử dụng hệ sinh thái tài chính thông minh, đáp ứng yêu cầu quản lý đồng bộ, toàn diện tình hình thu chi ngân sách nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, hoàn thành trước ngày 01/01/2023. 

Đối với Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung tại Điểm 47, Phần IV của Kế hoạch kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số “Triển khai phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh; mục tiêu có trên 70% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Triển khai Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh”; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền đưa App hồ sơ sức khỏe điện tử lên smart Quảng Nam, truyền thông để người dân biết, cài đặt và sử dụng.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các Sở, ngành liên quan tích cực thực hiện Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022 tại tỉnh Quảng Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2092/UBND-KTTH ngày 07/4/2022. 

Đối với Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kết nối CSDL dân cư theo Đề án 06. 

Đối với Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử đối với các hồ sơ liên thông gửi cơ quan thuế, cập nhật quá trình, kết quả xử lý, kết xuất dữ liệu về tiến độ giải quyết hồ sơ của cơ quan thuế trên bản đồ thực thi thể chế của tỉnh.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan vận hành có hiệu quả Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (IOC Quảng Nam), Hệ thống Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam; rà soát, đánh giá việc triển khai hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS).

Tải Thông báo tại đây

Tin liên quan